image banner
Đăng nhập
QUYẾT ĐỊNH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO AN XUYÊN

Căn cứ điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT- BGDĐT-BNV, ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch qui định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2022-2023 của ngành và các nhiệm vụ khác có liên quan của trường;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và năng lực của giáo viên. Sau khi thống nhất trong BLĐ và các tổ chuyên môn. Hiệu trưởng trường MG An Xuyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên, nhân viên làm công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục tại trường Mẫu giáo An Xuyên năm học 2022- 2023.

(Có bảng phân công kèm theo)

Điều 2: Cán bộ giáo viên, nhân viên hợp đồng căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch từng tuần, tháng, kỳ, năm và các giải pháp kèm theo để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Các tổ chuyên môn của trường Mẫu giáo An Xuyên và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU  TRƯỞNG

  - PGDĐT ( B/c);

  - Như điều 3 ( T/h);

  - Lưu: VT,.                                                                                    

 

                                                                    Vương Vũ Lê Ngọc

Vương Vũ Lê Ngọc